Брой показвания на статиите
380737

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

Анализи

(за сваляне на обобщения доклад)

Проектът BeGIN – „Българо-Германски партньорски информационни мрежи за социалноосигурителни права“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по договор VS/2013/0359 от КТ „Подкрепа“ с партньори – Консултативен център за мобилни европейски работници и служители към „Arbеit und Leben“ – Хамбург, Фондация на бизнеса за образованието – София и асоцииран партньор – Националния осигурителен институт. Функция на проекта е да подпомогне най-широк кръг от бенефициенти с информация относно Координацията на системите за социална сигурност в Европейския съюз и по-специално – с информация за преноса на трудови и осигурителни права за български работници и служители между България и Германия. Тази функция се осъществява чрез координирането и свързването на съществуващите информационни мрежи в двете страни, осъществяване на паралелни анкетни проучвания и анализи, изготвяне на информационни материали (включително настоящия Обобщен доклад), поддържане на web-базирана платформа (www.Podkrepa.eu), осъществяване на информационни мероприятия и информиране на обществеността. Предвижда се дейностите по проекта BeGIN да бъдат осъществени между декември 2012 г. и ноември 2013 г. в редица градове на българска и на германска територия.

ВЪВЕДЕНИЕ

В основата на настоящия Обобщен доклад застава осъщественото в рамките на проекта BeGIN анкетно проучване и паралелен анализ. Анкетното проучване обхваща български работници и служители, които работят, работили са или имат намерение да работят в Германия, и германски работодатели, които имат или са имали наети при тях български работници и служители. Обхванатите реципиенти са поканени да дадат отговор на широк кръг от въпроси, свързани с мотивацията, квалификационните равнища, срещаните трудности при работа, степента на познаване на трудовоправната и осигурителноправната материя, ползвани източници за информация и помощ при възникване на проблеми, и други. Паралелният анализ обхваща българското и германското трудово и осигурително законодателство, и преноса на осигурителни права в рамките на Координацията на системите за социална сигурност в Европейския съюз. Обхванати са общи въпроси от сферата на трудовото и осигурителното право, идентифицирани сходства, различия и колизии, и е даден акцент върху процедурите, образците и компетентните институции, които следва да се използват при реализиране на трудови и осигурителни права, и пренос на същите в рамките на Координацията на системите за социална сигурност в ЕС. Обобщеният доклад може да бъде използван като помагало както от самите бенефициенти – работници и служители, които работят, работили са или имат намерение да работят в Германия, така и от кариерни консултанти, социални работници, посредници при намиране на работа, правозащитници, студенти и други.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Анкетното проучване по проекта BeGIN е осъществено чрез попълване на анонимни въпросници от лица-български граждани, които са работили, работят в момента, имат намерение да работят за в бъдеще при германски работодатели. Анонимният характер на анкетата е избран, тъй като част от въпросите са свързани с наличието или липсата на нарушения на законодателството и изискват разкриване на факти и обстоятелства, които не винаги има готовност да бъдат споделяни открито. Проведени са разговори с 50 лица на българска територия (които са работили или имат намерение да работят) и 50 лица (които в момента работят) във Федерална Република Германия. Проведени са разговори и с 10 германски работодатели, които имат наети или са имали преди наети при себе си български работници и служители. Възрастовата структура на анкетираните лица в двете страни е сходна, като преобладават лицата в активна трудова възраст. Впечатление прави, че на германска територия младите хора са значително повече, докато в България има по-засилен интерес от страна на лица в напреднала трудова възраст. Това може да се обясни със стремежа на младите хора в по-голяма степен да се възползват от възможностите на трудовата мобилност и с високата безработица, която заставя все повече българи в напреднала трудова възраст да се замислят за търсенето на трудова алтернатива.

ПАРАЛЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

на трудовото и осигурителното право

След установяване чрез проведеното анкетно проучване на актуалните потребности на българските работници и служители, които са работили, работят в момента или планират да работят за в бъдеще при германски работодател, е очертан подход за запълване на информационните потребности на тези лица относно Координацията на системите за социална сигурност в ЕС и по-специално – относно преноса на трудови и осигурителни права между България и Германия. За осъществяване на последното се налага извършването на сравнително проучване паралелно в България и Германия, съответно на българското и германското трудово и осигурително законодателство, което да позволи установяване на общите елементи, различията и колизиите между двете правни системи и поставяне на информационни акценти пред българите, работещи в Германия, за адекватно реализиране на правата им и избягване на потенциални нарушения с произтичащите от тях житейски усложнения. Доколкото осигурителното право, явяващо се център на настоящата разработка, е неразривно свързано с трудовото право (което служи като основа на осигуряването), се налага предварително да бъдат разгледани сравнителни трудовоправни въпроси и едва на следващ етап – сравнителните осигурителноправни въпроси, респективно – въпросите за преноса на осигурителни права в рамките на Координацията на системите за социална сигурност в ЕС. На тази логика е подчинено следващото изложение.

въведение в правната система

И българското, и германското право принадлежат към континенталния тип правни системи, което предполага висока степен на базови сходства: основна принципна схема, заложена в Конституция, абстрактни законови формули по всички правно значими казуси, абсолютно подчинение на правораздаването от установения закон и отсъствие на прецедентната система, характерна за англосаксонския свят. Друг сериозен източник на подобия е членството на двете страни в Европейския съюз, което налага съобразяването им – независимо от големите социално-икономически и политико-исторически различия – с общите положения и тенденции в европейското право. Ключова сред тези тенденции е концепцията за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на Европейския съюз, което предполага поетапно отваряне на трудовите пазари и възможност всяко лице-гражданин на коя да е страна-членка да предоставя своя труд в която и да било от страните-членки, респективно – да ползва своите трудови и осигурителни права навсякъде в Европейския съюз, където се намира. Това налага сериозни трансформации и провеждане на политика по сближаване между националните трудови и осигурителни законодателства, най-висок израз на което е Координацията на системите за социална сигурност в ЕС. Последната се изразява в създаването и пускането в действие на механизъм, позволяващ свободно движение на осигурителните права, натрупвани във всяка от страните-членки съобразно нейното национално осигурително законодателство и ползване на същите без особени затруднения там, където осигуряваните лица живеят и работят – без значение на коя страна-членка са граждани и без значение в коя страна-членка са придобили своите осигурителни права. И тъй като осигурителните права се придобиват основно чрез полагането на труд, принципното сравнително разглеждане на трудовоправния модел на България и Германия се явява база, условие за осъществяването на сравнително проучване на двете осигурителни системи и координирания пренос на права между тях.

сравнително трудово право

Въпреки, че трудовото право само по себе си не е предмет на проекта BeGIN, неговото разглеждане е необходимо предвид обстоятелството, че основните осигурителни правоотношения се пораждат и протичат по повод полагането на труд и натрупването по този начин на осигурителни права. Тъй като трудовите правоотношения и трудовоправният статус в България и Германия разкриват някои важни особености, тяхното последователно разглеждане става наложително, за да се очертаят основните проблеми, пред които се изправят българските работници и служители в Германия. Тези проблеми са част от причините такива работници и служители да остават извън осигурителната система и да срещат затруднения при преноса на права в рамките на Координацията на системите за социална сигурност в ЕС.

сравнително осигурително право

Осигурителното право урежда обществените отношения, свързани с обезпечаването на различни социални рискове, при които нуждаещите се лица не могат да реализират самостоятелно доходи за своята издръжка или се нуждаят от предоставянето на скъпо струващи услуги (най-вече – медицински и социални). Ето защо навсякъде в света съществуват механизми за набиране на средства от всички осигурени лица (принцип на солидарността) или от всеки нуждаещ се по отделно (принцип на индивидуалните партиди), които средства се отпускат при необходимост за покриване на предвидените социални рискове. Най-голямо разпространение намират системите, при които средствата за попълване на осигурителните фондове се натрупват като отчисления от трудовите възнаграждения на работниците и служителите – такива са както българската, така и германската система. Поради тази причина трудовото право се явява основа, среда за разгръщане на осигурително правните въпроси.

ПУБЛИКАЦИЯ

Съгласно заложените индикатори по проекта BeGIN, издадохме представения по-горе доклад на книжка, която разпространяваме на нашите информационни събития. Пълният текст на доклада е достъпен и електронно чрез нашия сайт:

част 1 - ВЪВЕДЕНИЕ

В този материал можете да намерите обща постановка на проблема: Европейскийят съюз като зона за свободно движение на хора, услуги, стоки и капитали; Координация на системите за социална сигурност в ЕС и пренос на права между България и Германия; специфики на изследването, представено в следващите части от доклада.

част 2 - АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

В този материал можете да намерите изготвеното от нас анкетно проучване между български работници и служители, които работят, работили са или планират да работят в Германия и между германски работодатели, които имат или са имали наети българи - относно трудностите при полагането на труд от българи в Германия. От анкетното проучване направихме изводи за това как да бъде структурирана по-нататъшната ни дейност.

част 3 - БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В този материал можете да намерите нашето сравнителноправно проучване в частта му за българското трудово и осигурително законодателство. Обхванали сме по много синтезиран, напълно достъпен за неюристи начин, основните моменти от регламентацията при полагане на труд и реализиране на осигурителни права в България.

част 4 - ГЕРМАНСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В този материал можете да намерите нашето сравнителноправно проучване в частта му за германското трудово и осигурително законодателство. Обхванали сме по много синтезиран, напълно достъпен за неюристи начин, основните моменти от регламентацията при полагане на труд и реализиране на осигурителни права в Германия.

част 5 - ЗАКЛЮЧЕНИЕ и КОНТАКТИ

В този материал можете да намерите синтезирани изводи от поместените по-горе проучвания и анализи, които имат за цел да дадат на българските работници и служители в Германия, и на техните колеги в България, които планират да работят там, ясни, конкретни и ползотворни напътствия за защита на правата им и достойнството им на работещи европейци. Поместили сме координати за контакт с компетентни институции и организации, които могат да окажат съдействие - както на българска, така и на германска територия - за защита и реализиране на трудовите и осигурителни права на работещите българи.

Партньорска мрежа на НОИ

За актуална информация и въпроси посетете сайта на проект ОСЕМ

Мрежа BeGIN

Полезна ли е информацията на нашия сайт?

да - 79.6%
отчасти - 9.2%
не - 11.2%

Общо гласове: 260
Гласуването по тази тема приключи. на: Април 20, 2014

Анкета за работещи в Германия

Партньорска мрежа на EURES

Банер на проекта
Go to top