Съвети към синдикалиста

Периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ

От 01 януари 2010 г. влезе в сила Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), а Наредба 3/1996 г. бе о

| 20/05/2010 | Виж повече | Наредба |


Определяне на работниците и служителите, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, както и тези, за които се установява намалено работно време

През 2009 г. са приети промени в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск и Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. Новото и в двете наредби е, че определянето на видовете работи се изв

| 20/05/2010 | Виж повече | Изтегли текста |