Съвети към синдикалиста

НОВИ ПРАВА И ЗЪДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМ ПРЕДСЕДАНЕЛЯТ НА КУТ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА РАБОТЕЩИТЕ В ГУТ

Законът за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗИДЗЗБУТ), приет от Народното събрание на 11.03.2014 г. (обн. ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г.), има за цел:

да създаде основание в закон за получаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повт

| 02/02/2015 | Виж повече | Novi |


Промени в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и Наредбата за трудоустрояване

В бр. 17 на Д.В. от 28.02.2014 г, със задна дата, считано от 01.01.2014, се променят задълженията на осигурителя в случай на трудова злополука. По досегашния ред когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят предоставя на ТП на НОИ и копие о

| 02/02/2015 | Виж повече | Свали като файл |


Периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ

От 01 януари 2010 г. влезе в сила Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), а Наредба 3/1996 г. бе о

| 20/05/2010 | Виж повече | Наредба |


Определяне на работниците и служителите, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, както и тези, за които се установява намалено работно време

През 2009 г. са приети промени в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск и Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. Новото и в двете наредби е, че определянето на видовете работи се изв

| 20/05/2010 | Виж повече | Изтегли текста |