Добри практики

Задължение на работодателя да информира и консултира работниците и служителите по въпросите на безопасността и здравето при работа. Ролята на синдикатите и представителите на работещите в комитетите и групите по условия на труд.

Задължението на работодателя да обучава, информира и консултира работниците и служителите по въпросите на БЗР, е регламентирано в Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и др.
За Ваше улеснение, Ви предлагаме извадки от текстове на наредби, които пряко насочват към осъщ

| 22/03/2011 | Виж повече | Нормативни актове |


Директива 2010/32/ЕС за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците

Един от резултатите от социалния диалог са споразумения и договори, постигнати с общите действия на социалните партньори. В договора за функциониране на Европейския съюз е предвидена процедура, чрез която отделни части или цели споразумения могат да бъдат възприети като част от европейското законода

| 24/06/2010 | Виж повече | Директива 2010/32/ЕС |