PZ КТ "Подкрепа"
Програмни документи

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на ПОДКРЕПА


УСТАВ на КТ "ПОДКРЕПА"


СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА НА КТ "ПОДКРЕПА" ДО 2015 г.


РЕЗОЛЮЦИЯ 1: За социалния диалог и тристранното сътрудничество


РЕЗОЛЮЦИЯ 2: Политиката по заетост като двигател за растеж и иновации в квалификацията и преквалификацията


РЕЗОЛЮЦИЯ 3: Политика на доходите от работна заплата


РЕЗОЛЮЦИЯ 4: Социално осигуряване, социална защита и социално включване


РЕЗОЛЮЦИЯ 5: КТ "Подкрепа" и стратегическите приоритети на България в светлината на "Стратегия 2020"


РЕЗОЛЮЦИЯ 6: За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място


РЕЗОЛЮЦИЯ 7: За регионалната политика


РЕЗОЛЮЦИЯ 8: За структурните фондове на Европейския съюз


РЕЗОЛЮЦИЯ 9: За равнопоставеност на жените и мъжете


РЕЗОЛЮЦИЯ 10: КТ "Подкрепа" и младите хора


РЕЗОЛЮЦИЯ 11: Учене през целия живот за постигане на качествени работни места


РЕЗОЛЮЦИЯ 12: Синдикално обучение


РЕЗОЛЮЦИЯ 13: За работното време


РЕЗОЛЮЦИЯ 14: За здравеопазването и здравната реформа


РЕЗОЛЮЦИЯ 15: За изграждане и утвърждаване на съвременен модел на здравословен начин на живот и работа чрез работнически спорт, отдих и социален туризъм


РЕШЕНИЯ на VIII-ия КОНГРЕС на КТ "ПОДКРЕПА"