PZ КТ "Подкрепа"
Обща информация

Национален Съвет за Тристранно Сътрудничество

След демократичните промени през 1989 г. българското общество извървя много тежък и дълъг път на развитие, за да достигне днес до действащ социален диалог между правителството, организациите на работодателите и на синдикатите.
Реалният социален диалог в България възникна в началото на 1991 г. като

| 19/03/2009 | Виж повече | Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество |НСТС

Становище на КТ "Подкрепа" по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

С настоящето становище изразяваме принципното си съгласие с идеята за въвеждане правото на колективно договаряне и правото на стачка за държавните служители. Начинът, по който това е направено в предлагания законопроект обаче до голяма степен опорочава идеята за въвеждането на тези два института в З

| 23/02/2015 | Виж повече |


Становище на КТ "Подкрепа" по Проект за ЗИД на КТ 554-01-24 от 06.02.2015 г.

Във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 554-01-24, внесен на 06.02.2015 г. от Петър Георгиев Кънев и група народни представители, представяме и молим да приемете следното становище.

Представеният законопроект има за цел, според вносителите му, да облекчи условия

| 23/02/2015 | Виж повече |


Становище на КТ "Подкрепа" по Предложение за преминаване към Електронна трудова книжка

Във връзка с постъпило предложение за преминаване към Електронна трудова книжка, Конфедерацията на труда "Подкрепа" намира предложението за пускане в действие на т.нар. "Електронна трудова книжка" за уместно и навременно, и принципно го подкрепя - още повече, че към настоящия момент двата основни ре

| 23/02/2015 | Виж повече |


Становище на КТ "Подкрепа" по въпросите, включени в дневния ред за заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 10 юни 2014 г.

1. По проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

Конфедерацията на труда "Подкрепа" не приема предложения проект.

Проектът е свързан с осъвременяването от 1 юли 2014 г. на всички пенсии по чл. 100 от Кодекса за социално осигурява

| 10/06/2014 | Виж повече |


Предложения на КТ "Подкрепа" до министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов за промяна на законодателството, трудовото право, социалното осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд

Уважаеми господин министър,
Във връзка с Ваше писмо изх. номер 9116-13 Конфедерация на труда "Подкрепа" предоставя част от предложенията си за промяна на действащото законодателство, които според нас могат да доведат до усъвършенстване на правната уредба в областта на трудовото право и социалното о

| 20/03/2014 | Виж повече |


СТАНОВИЩЕ на КТ "Подкрепа" по проект на Министерството на правосъдието на нов Наказателен кодекс, в Раздел IV,Глава 23 "Престъпления против осигурителната система"

След като разгледахме и анализирахме предложените промени и мотивите към тях, даваме следното становище:
КТ "Подкрепа" подкрепя Законопроекта за нов Наказателеи кодекс в тази му част. Аргументите за това са следните:
Съгласно чл. 51, ал. 1 от Конституцията гражданите имат право на обществено осигу

| 15/01/2014 | Виж повече |


Позиция на Конфедерация на труда "Подкрепа" по проектобюджетното законодателство за 2014 г.

(обявена на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 октомври 2013 г.)

КТ "Подкрепа" категорично не приема проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г.,

| 30/10/2013 | Виж повече |


Позиция на КТ "Подкрепа" по проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

КТ "Подкрепа" категорично не приема проектозакона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Считаме, че с този проект е пропусната възможността да се положи началото на една цялостна и по-справедлива политика за усъвършенстване на осигурителната система. Въпреки многократното

| 23/10/2013 | Виж повече |


Позиция на ИС на КТ "ПОДКРЕПА" и на Медицинска федерация на КТ "Подкрепа" по проекта на закона за бюджета на НЗОК за 2014 г.

ИС на КТ "ПОДКРЕПА" и на Медицинска федерация на КТ "Подкрепа" категорично не подкрепят проекта на закона за бюджета на НЗОК за 2014 г.
Ние не приемаме предложения закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса поради ясната липса на каквито и да е политики в сферата на болничната и изв

| 23/10/2013 | Виж повече |


СТАНОВИЩЕ на КТ "Подкрепа" относно проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2011 г.

КТ "Подкрепа" с изненада установи, че параметрите на бюджета за ДОО са базирани на Проект за изменение и допълнение на КСО, а не на действащото законодателство. По този начин се неглижира мнението на народните представители и априори се приема, че измененията на КСО ще бъдат приети безропотно. Освен

| 19/10/2010 | Виж повече |


Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект за Бюджет 2011 г. и Проект за изменение и допълнение на данъчните закони за 2011 г.

КТ "Подкрепа" оценява високо усилията на Правителството да разработи Бюджета на страната достатъчно рано и да даде възможност за сериозен дебат по него.
Прецизният анализ на предоставените материали ни даде възможност да констатираме следното:

Виж текста в прикачения файл.

| 24/09/2010 | Виж повече | Становище |


Писмо от социалните партньори до председателя на НСТС и вицепремиера г-н Симеон Дянков

В дневния ред на заседанието на НСТС, което ще се проведе на 28 септември 2010 г., е включено разглеждане на Концепция за здравната реформа. До този момент социалните партньори не сме получили разработката на тази концепция, за нас тя все още е "невидима", както цялата реформа в здравеопазването. Сч

| 23/09/2010 | Виж повече | Писмо |


Становище на КТ "Подкрепа" относно проект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Предложеният Проект за изменение и допълнение на КСО е:
- лош опит за изпълнение на част от антикризисните мерки за подкрепа на домакинствата, подкрепени от социалните партньори;
- опит Правителството да наложи безапелационно визията си за усъвършенстване на пенсионния модел, без това да е съгласу

| 19/07/2010 | Виж повече |


Становище на КТ "Подкрепа" относно увеличението на цените на енергоносителите от 01 юли 2010 г.

КТ "Подкрепа" изразява задоволство от навременната Ви реакция за свикване на НСТС по повод нашето предложение относно предстоящото увеличаване на цените на енергоносителите. Считаме това за израз на съпричастност към влошеното състояние на жизненото равнище на населението, в резултат на икономическа

| 24/06/2010 | Виж повече |


Предложение за свикване на извънредно заседание на НСТС

Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа", проведен на 15 юни 2010 г. разгледа предложенията за шоково вдигане на цените на енергоносителите. Анализът на последиците от исканията на естествените монополисти за нови цени от 01 юли 2010 г. показва, че:
Първо: Няма да бъде изпълнена мярка 39 от подписан

| 16/06/2010 | Виж повече |


Становище на КТ "Подкрепа" относно усъвършенстване на пенсионния модел в България за гарантиране на финансовата стабилност и адекватност на пенсиите

Пенсионната система, като основен стълб на дългосрочната социална защита, е инертна система и изисква внимателен и прецизен подход в опитите за модернизация и адаптация. В този смисъл, от особена важност в подхода към промените, е той да включва:
- Анализ на достатъчно дълъг период на действие от 1

| 04/06/2010 | Виж повече |


СТАНОВИЩЕ на КТ "Подкрепа" относно Проект за изменение и допълнение на Закона за Държавния бюджет на Р България за 2010 г.

За съжаление и този път се спази лошата традиция да се предоставят важни за държавата актове в последния момент на социалните партньори. По този начин се принизява социалният диалог и се намалява неговата ефективност. Надяваме се, че това няма да бъде бъдеща практика в интерес на тристранния диалог.

| 25/05/2010 | Виж повече |


СТАНОВИЩЕ на КТ "Подкрепа" относно намерението на правителството за повишаване на данък добавена стойност

КТ "Подкрепа" изразява официалната си позиция по намерението на Правителството за увеличаване данък добавена стойност, като излага следните съображения:
1. Увеличаването на ДДС смятаме за прокризисна мярка, която ще влоши общото икономическо състояние на страната, в т.ч.:
- ще свие рязко потреблен

| 04/05/2010 | Виж повече |


СТАНОВИЩЕ на Конфедерация на труда "Подкрепа"

по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

| 21/04/2010 | Виж повече | Становище |


СТАНОВИЩЕ на КТ "Подкрепа" относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Параграф 1, чл.1 : В параграф 1, т. 14 от допълнителната разпоредба на ЗЗО се съдържа определение на понятието "осигурител", което включва ЗОК или дружество за доброволно здравно осигуряване. Понятието "осигурителен орган", което се въвежда с новата ал. 2, по смисъл съвпада със съществуващото легалн

| 26/11/2009 | Виж повече | Становище |