PZ КТ "Подкрепа"
Контролна комисия

Иван Порашки

Председател

Тел: (+359 2) 987 22 83


Виж CV в Свали като файл

| Виж повече | | Свали като файл |


Продан Енев

Заместник-председател

Тел. (+359 2) 987 22 83

| Виж повече |


ПРАВИЛНИК за дейността на Конфедералната Контролна Комисия

/приет на 26.03.1997г., изм. и доп. на 29.06.2004 г; изм.и доп.02.10.2007 г./

ПЪРВО: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.Този правилник урежда организацията и дейността на Конфедералната контролна комисия на КТ "Подкрепа" в съответствие с Устава на КТ "Подкрепа", Решенията на Седмия редовен конгрес и КС на КТ "Подкрепа". Правилникът се изготвя и приема на основание на чл.28,ал..4 от Устав

| Виж повече | | Свали като файл |