PZ КТ "Подкрепа"
Новини

Подписа се браншови колективен трудов договор в бранш Музикално-сценични изкуства

Днес, 18 юни, от 11.30 ч. в Министерство на културата се подписа браншови колективен трудов договор в бранш Музикално-сценични изкуства. БКТД се сключва на основание чл. 51б, ал. 1 КТ и обхваща културните институти в бранша Музикално-сценични изкуства, като отчита спецификата на труда на работещите от художествено-творческите, художествено-техническите и административни колективи. Този договор има за цел да установи работещи механизми за ползотворно сътрудничество между страните за постигане на по-добри условия на труд и заплащане:
-Индивидуалните възнаграждения на служителите в институтите през календарната година, без ДМС, не могат да бъдат по-малкиппо размер от достигнатите в предходната календарна година /това гарантира възнагражденията и при условията на делегираните бюджети/;
-Защита от уволнение /искане на съгласие/ за всеки синдикален член;
-Участие на представителите на синдикатите в Комисиите за провеждане на конкурси за директори на културни институти;
-Увеличени обезщетения при пенсиониране, болест, прекратяване на трудов договор;
-Увеличен размер на платен годишен отпуск;
-Увеличен размер на отпуск за синдикална дейност;
-3% СБКО;
-1% допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
БКТД се сключва за срок от 2 години.

| 18/06/2012 | Назад |